KVKK Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("KVKK”) 10. maddesinde yer alan "Veri Sorumlusu”nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde "Kişisel Veriler” kapsamındaki açıklamalara "Özel Nitelikli Kişisel Veriler” iniz de dâhildir.

 

Pia Butik kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyoruz ve kişisel verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için gereken tüm güvenlik tedbirlerini alma gayreti içindeyiz. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu("KVKK”)ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Firma bünyesinde "veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Firma ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmaya ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Firma, Kişisel Verilerinizi, hizmetlerini geliştirmek, gelişen hizmetleri konusunda sizleri bilgilendirmeye devam etmek, hizmetlerini iyileştirmek ve tanıtmak, faaliyetini eksiksiz ve titizlikle yürütmek amacıyla toplayabilecek ve işleyebilecektir.

Bu temel amaçlara yönelik olarak Firma olarak kişisel verileriniz;

 

ØMüşteri portföyünü yönetmek,

ØFirma hizmetleri ve gelişmeleri, hizmet programları ve faaliyetleri kapsamında her türlü iletişim aracını kullanarak iletişim kurmak,

ØWeb sitesi ziyaretçilerini ve kullanıcılarını arşivlemek ve analiz etmek,

ØSosyal medya hesapları dâhil olmak üzere dijital her türlü uygulamayı geliştirmek ve yönetmek,

ØVeri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama, yedekleme ve arşivleme yapmak,

ØYasal düzenlemelerin gerektirdiği ve/veya zorunlu kıldığı tüm hak ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,

ØAdli ve idari mercilerden talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek,

ØFirma'nın sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama ve analiz çalışmaları yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetleri geliştirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

ØFirma ürün ve hizmetlerine ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirme yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek, Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

ØFirma'nın iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak,

ØSunulan tüm hizmetlerin finansmanını, planlanmasını ve yönetimini sağlamak, faturalandırma yapmak,

ØEğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerini yerine getirmek,

ØAnlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer firmalar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülükleri yerine getirmek,

ØVeri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlamak,

 

Ve KVKK’da belirtilen tüm diğer amaçları yerine getirmek amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

1.Firma altında işlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğine ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, yukarıda anlatılan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen "Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen "Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen " Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi firma ve kuruluşlara, bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi firma ve kuruluşlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

2.Veri işleme süresine ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firma'nın tabi olduğu tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

3.KVKK’nın "İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Firma'ya başvurarak, kişisel verilerinizin;

Ø İşlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,

Ø İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

Ø Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Ø (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,

Ø Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

4.Başvurular, Firma'ya ait www.piabutik.com adresinde yer alan ‘İletişim Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formunun ıslak imzalı bir nüshasını, firma adresine kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla 19 Mayıs Mah. Hilmi Pasa Cad. Kadipasa Sok. No:22 B Kozyatağı

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

İletişim Formu’nu, Firma'nın [email protected]  şeklindeki elektronik posta adresine veya aşağıda yer alan adres bilgilerine posta yoluyla göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

 

Firma'ya ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

5.İletişim Bilgileri

 

Adres: 19 Mayıs Mah. Hilmi Pasa Cad. Kadipasa Sok. No:22 B Kozyatağı 34742

 

Tel:  +90 532 436 43 59

 

E-mail: [email protected]

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.